تونل کوهرنگ
عکس اول تونل کوهرنگ عکس دوم تونل کوهرنگ

تونل‌ كوهرنگ‌ در نزديكي‌ چلگرد قرار دارد . سابقه‌ احداث‌ اين‌ تونل‌ به‌ شرح‌ زير است ‌: اقدام‌ براي‌ الحاق‌ آب‌ كوهرنگ‌ به‌ زاينده‌ رود به‌ روايتي‌ از زمان‌ ساسانيان‌ و تخميناً از زمان‌ شاه‌ عباس‌ شروع ‌گرديد . در آن‌ زمان‌ در نظر داشتند به‌ خط ‌الرأس‌ كوه‌ كاركنان‌ شكاف‌ عمودي‌ بدهند و با ساختن‌ سد مرتفع‌ سطح ‌آب‌ كارون‌ را بالا آورده‌ و از شكاف‌ كوه‌ كاركنان‌ عبور دهند . اختلاف‌ سطح‌ خط‌ الرأس‌ كاركنان‌ تا كف‌ رودخانه‌300 متر است‌ كه‌ قرار بود ، ارتفاع‌ سد 50 متر و ارتفاع‌ شكاف‌ 250 متر ساخته‌ شود تا آب‌ جاري‌ شود .
براي‌ اين ‌هدف‌ 15 سال‌ كار شده‌ كه‌ امروزه‌ آثار متعدد آن‌ به‌ يادگار مانده‌ است‌ و عبارتند از : برش‌ شاه‌ (تراشه‌) كه‌ براي‌ اين‌ مقدار كوه‌ بري‌ كه‌ در تراشه‌ شاه‌ عباس‌ به‌ عمل‌ آمده ‌، در حدود 5 ميليون‌ كارگر لازم‌ بوده‌ است‌ و چنانچه‌ مورخين ‌اظهار مي‌دارند 15 سال‌ هزاران‌ كارگر به‌ رايگان‌ مشغول‌ حفر بوده‌اند . اين‌ اقدام‌ عمراني‌ با مرگ‌ شاه‌ عباس ‌دستخوش‌ فراموشي‌ شد . در دهه‌هاي‌ گذشته‌ تونل‌ جديد كوهرنگ‌ به‌ انجام‌ رسيد و هم ‌اكنون‌ سه‌ شاخه‌ آب‌ كارون ‌را به‌ سه‌ شاخه‌ زاينده‌رود سرازير مي‌كند و فضايي‌ جالب‌ و ديدني‌ دارد .